Regulamin sklepu

Pobierz regulamin naszego sklepu bądź zapoznaj się z nim od ręki.

 

Aby pobrać Regulamin prosimy kliknąć w poniższą ikonę:

Jeżeli nie możesz wyświetlić pliku, pobierz i zainstaluj program Adobe Reader z adresu: http://get.adobe.com/reader/

 


 

Regulamin sklepu ALL4GASTRO.pl 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.all4gastro.pl

Sprzedającym jest firma ALL4GASTRO Janusz Markowski, 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5210446466, REGON 011025715 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.  

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:  

 • pod numerem telefonu: +48 22 2992570  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) 
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@all4gastro.pl 

 

§ 1 DEFINICJE  

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).  

Klient / Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.  

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

Usługodawca / Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.  

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.  

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.  

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.all4gastro.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.  

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.  

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.  

 

§ 2 ZASADY OGÓLNE  

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.all4gastro.pl

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.  

Sklep internetowy www.all4gastro.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.  

Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.all4gastro.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. 

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.  

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ  

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.all4gastro.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy” pod adresem: http://all4gastro.pl/koszty-dostawy.html 

Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu.  

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.  

Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.  

Do rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Kupującego tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp. 

Na Towary sprowadzane wyłącznie na zamówienie oraz według indywidualnie wystawionych ofert obowiązuje przedpłata na podstawie wystawionej faktury proforma. Realizacja płatności uruchamia proces realizacji zamówienia.

Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: info@all4gastro.pl

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym: adres e-mail, numer telefonu kontaktowego imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), Towar, ilość, miejsce i sposób dostawy Towaru oraz sposób płatności. 

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.  

Klient w procesie składania zamówienia otrzyma potwierdzenie sprzedaży lub fakturę VAT, która będzie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.  

W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.  

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.  

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.  

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą, przelewem on-line lub wyborem opcji „za pobraniem”.  

 

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI 

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.  

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem InPost Paczkomaty.  

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (DotPay). Przy wyborze opcji płatności „przelew bankowy” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze od momentu złożenia dyspozycji przelewu). 

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, chyba że produkt sprowadzany jest lub produkowany na zamówienie, a  warunki dostawy określone zostały indywidualnie dla danej umowy. 

W zależności o wartości zamówienia, klient może być obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w Kosztach Dostawy. Klient może się zapoznać z cenami i warunkami w każdej chwili klikając w link „Czas i koszty dostawy”.  

Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

 

§ 5 PŁATNOŚCI 

Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dowód zakupu lub faktura VAT. 

Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.) lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu. Szczegóły można znaleźć klikając w link „Płatności”.  

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wysyłając pocztą lub pocztą elektroniczną jednoznaczne oświadczenie („Formularz Odstąpienia od Umowy”) w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.  

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy zgodnie z warunkami zawartymi w § 6 pkt 1. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: ALL4GASTRO,  02-761 Warszawa,  ul. Cypryjska 95.  

Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca ma prawo do potrącenia kosztów użytkowania przed zwrotem płatności za Towar.  

Wraz z Towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty, w szczególności instrukcję, kartę gwarancyjną i inne podobne dokumenty. Powyższy obowiązek nie dotyczy dołączenia dowodu zakupu. 

Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument. 

Jeśli Kupujący dostał wraz z zakupionym Towarem Prezent, zostaje zawarta warunkowa umowa między Sprzedającym a Kupującym na otrzymanie Prezentu. W momencie odstąpienia Kupującego od Umowy Zakupu Towaru, warunkowa umowa na otrzymanie Prezentu zostaje rozwiązana, a Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Prezent w niezmienionym stanie wraz ze zwracanym Towarem. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności za zakupiony Towar, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). 

Zwrot płatności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca wszedł w posiadanie zwróconego przez Klienta Towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany wyłącznie na podane w Formularzu Zwrotu konto bankowe Klienta.  

Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru i wypełnionego i podpisanego Formularza Zwrotu.  

W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci za towar w okresie kolejnych dwóch (2) dni roboczych od daty zawarcia umowy z obowiązkiem zakupu, Sprzedający wycofuje się z umowy, a umowa kupna-sprzedaży zostanie anulowana, chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej. 

 

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI 

Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji Towaru jest uzależniony od czasu gwarancji udzielonej przez  producenta, importera. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.  

Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie  www.all4gastro.pl. W przypadku urządzeń do których, wydano kartę gwarancyjną, podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie karty razem z urządzeniem. 

Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych reklamującego – ułatwi to i przyspieszy jej rozpatrzenie. 

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany na nowy Towar, Usługodawca zwróci wartość kupionego Towaru.  

Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).  

Klientowi przysługuje reklamacja z tytułu rękojmi w okresie 24 miesięcy od wydania towaru. Składając reklamację z tytułu rękojmi należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie  www.all4gastro.pl

W oparciu o prawo rękojmi klient może wymagać od sprzedawcy:

 1. Wymiana towaru – klient może oczekiwać, że sprzedawca wymieni produkt na nowy. Sprzedawca nie musi się na to godzić, jeśli okaże się, że towar lub części niezbędne do niego nie są już w produkcji, wiec nie da się go fizycznie pozyskać. Odmowa może mieć miejsce także wtedy, gdy sprawa wymiany rzeczy na wolną od wad byłaby nieopłacalna w porównaniu z naprawą.
 2. Naprawa towaru – konsument ma prawo żądać naprawy towaru.
 3. Obniżenie ceny – zarówno ten punkt, jak i kolejny mają zastosowanie w sytuacjach wyjątkowych, gdy sprzedawca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową. Klient oczekując obniżenia ceny towaru, powinien uwzględnić wartość o jaką został obniżony przez uzyskaną wadę.
 4. Odstąpienie od umowy – to zadanie jest możliwe wyłącznie, jeśli wada towaru ma naprawdę istotny charakter.

Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 

 

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.  

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz procesowanie płatności. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.  

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:  

 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku ”zamów”. 

Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.  

Weryfikacji danych można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres info@all4gastro.pl

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.  

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:  

 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. 
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. 

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.  

Kupujący zgadza się na przesłanie informacji związanych z zakupionym towarem, warunkami sprzedaży czy innymi potrzebnymi do zrealizowania umowy na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.    

Aby świadczyć usługę Newslettera, Usługodawca przetwarza tylko nazwy adresów e-mail Użytkowników. 

Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji usług i umowy (w tym Sprzedawcy, firmie księgowej lub firmie kurierskiej). Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:  

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 

W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych, i które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Serwisu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Serwisu. 

Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.  

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. 

Serwis wykorzystuje pliki cookies do: 

 • utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne), 
 • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne), 
 • zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne), 
 • tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne), 
 • łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne), 
 • wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne). 

Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej. 

 

§ 9 ZMIANA REGULAMINU  

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.  

Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.  

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.  

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.  

 

§ 10 POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).  

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).  

 

 

Do pobrania: 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

FORMULARZ REKLAMACJI 

 
 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl